Directieadviseur

Als directieadviseur ondersteun je de directie als team en de individuele directieleden. Je doet dit in nauwe samenwerking met de directie-assistent, de concerncontroller, bestuursadviseurs en afdelingshoofden. Je helpt het directieteam bij het inhoudelijk en procesmatig aansturen van de organisatie en de uitvoering van zowel het coalitieakkoord/uitvoeringsprogramma van het bestuur als ook het directiewerkplan voor de interne organisatie.

Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:
Het directieteam als geheel ondersteun je door:

De gemeentesecretaris/algemeen directeur ondersteun je door:

Je ondersteunt alle drie de directeuren door:

Afdelingsmanager Financiën

Als afdelingsmanager Financiën, Inkoop en Contractbeheer (FIC) ben jij in staat om te anticiperen op wat voor invloed de huidige ontwikkelingen binnen en buiten Delfland hebben op financiële besluitvorming van Delfland. Denk hierbij aan grote toekomstige investeringsprojecten voor vervanging en uitbreiding van installaties en objecten, hoge inflatie en onzekere prijsontwikkeling op de energie-en materialenmarkt.
De afdeling FIC heeft als belangrijkste doelstellingen: dat de financiën van Delfland op orde zijn en blijven, dat de financiële processen in de organisatie goed lopen en dat inkoop en Contractbeheer efficiënt en rechtmatig worden uitgevoerd. Als manager zorg je ervoor dat de financiële kaders en spelregels helder zijn en dat de organisatie optimaal wordt ondersteund in het uitvoeren daarvan. Een klantgerichte dienstverlening en een goede onderlinge samenwerking zijn hierbij essentieel.

Onder jouw verantwoordelijkheden vallen onder meer:

Beleidsadviseur Energietransitie

Dit is de rol

Zoetermeer is een groeiende stad en ook onze ambities groeien mee. Vanuit de opgave voor de energietransitie worden in Zoetermeer diverse projecten voor energiebesparing en de opwek van energie in de stad gestart. En om dat allemaal soepel te laten verlopen, zoeken wij een beleidsadviseur energietransitie. 

Onze stad wil ook in de toekomst een prettige en gezonde stad zijn waar inwoners kunnen genieten van hun leefomgeving; een natuurrijk en groen Zoetermeer en een CO2 neutrale stad in 2040. Hiervoor maakt Zoetermeer in de stad en regio actief groene en duurzame afspraken via Green Deals om lokale en regionale initiatieven van marktpartijen, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en inwoners te kunnen realiseren. 

Je komt te werken in het programmateam Duurzaam & Groen Zoetermeer met beleidsadviseurs op het gebied van de energietransitie en groen die zelf ook bijdragen aan de totstandkoming van het programma door projecten te trekken om de punten uit het programma te realiseren. Jij brengt jouw kennis en ervaring van beleidsprojecten in politiek-bestuurlijke organisaties mee, ontwikkelt beleid, bent mede verantwoordelijk voor uitwerking en totstandkoming, ontwikkelt voorstellen, plannen en scenario’s en adviseert, gevraagd en ongevraagd, het college van B&W. In het krachtenveld van grote maatschappelijke belangen zorg je dat we doeltreffend aan onze opdracht kunnen (blijven) werken. Je initieert en begeleidt met partners nieuwe projecten t.b.v. de energietransitie (bijv. voor de beschikbaarheid van aardgasvrije warmtebronnen), vertegenwoordigt de gemeente in samenwerkingstrajecten (bijv. t.b.v. de regionale en landelijke strategische energie samenwerking) en maakt rapportages en adviezen voor het programma Duurzaam & Groen Zoetermeer.

Adviseur Economie

Dit is de rol

Nergens is de ambitie van Zoetermeer beter zichtbaar dan in de manier waarop we met elkaar aan de stad bouwen. De afgelopen jaren zijn we van groeistad naar ontwikkelstad gegaan. Met de huidige ambities om binnenstedelijk te groeien met 10.000 woningen is ook de werkgelegenheid en dus economie een belangrijk onderwerp. Het juiste bedrijf op de juiste plaats. Zorgen dat de werkgelegenheid mee kan groeien met het aantal te bouwen woningen. Voor economie in de stad is dat een uitdaging en daarin kan jij een belangrijke speler zijn.

Een goede economie is een voorwaarde voor prettig wonen, werken en leven. Een aantrekkelijke binnenstad verhoogt het woongenot en leefbaarheid. Het realiseren van een nieuwe stadswijk ‘De Entree”. Waar samenwerken de regel is met partners in de stad. Waar we kansen benoemen en benutten. Het verduurzamen, vergroenen en kwalitatief beter benutten van bedrijventerreinen zorgen voor een fijne werkomgeving. Team economie werkt vanuit deze bedoeling aan de stad Zoetermeer. Hiervoor hebben wij versterking nodig en zijn daarom op zoek naar een ervaren adviseur economie die met onderstaande aandachtsgebieden aan de slag kan:

Je krijgt de ruimte om de breedte op te zoeken en je ervaring te laten gelden. Daarnaast hechten wij ook waarde aan kennisuitwisseling en -overdracht in het team economie en kun jij daar je steentje aan bijdragen.

 

Dit zijn wij

Economie is één van de teams binnen stedelijk beleid van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling. Als adviseur economie ben je onderdeel van het enthousiaste team economie dat bestaat uit 2 strategische adviseurs en 5 accountmanagers voor de verschillende beleid- en bedrijventerreinen en 3 beleidsadviseurs economie. Wij hebben een goede balans van ‘nieuwe’ collega’s tot aan de ‘oude rotten in het vak’. Jij hebt de mogelijkheid om minder ervaren collega’s van kennisoverdracht te voorzien en zo mee te bouwen aan het versterken van team economie.

Senior P&O adviseur

Je houdt je als adviseur bezig met complexere vraagstukken van de afdelingsmanagers binnen jouw account op het gebied van personeel en organisatie. Jij brengt jouw kennis en ervaring in en komt met heldere adviezen aan de manager waarbij je rekening houdt met haalbaarheid en uitvoerbaarheid.
Tevens ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuw beleid op het gebied van P&O en adviseer je ook over hoe je dat op een succesvolle wijze implementeert. Actuele onderwerpen bij ons zijn talentmanagement, diversiteitsbeleid en duurzame inzetbaarheid.
Daarnaast adviseer en begeleid je organisatieontwikkelingen op afdelingsniveau.

Coördinator Belastingen

Dit is de rol

Van honden tot huizen. Van waardering onroerende zaken en aanslagoplegging tot invordering. Dat is onder andere waar het team Belastingen van de gemeente Zoetermeer zich mee bezighoudt. Als coördinator Belastingen ben jij verantwoordelijk voor het faciliteren van een optimale dienstverlening. Je richt je aandacht op zaken als voortgangsbewaking, verslaglegging, nieuwe producten, diensten of processen. Kwaliteit van het werk en werkplezier van de medewerkers komen bij elkaar door jouw overtuigende, klant- en mensgerichte stijl.

 

De belangrijkste taken in deze rol

Je hebt een centrale functie en veel vrijheid om deze met eigen ideeën in te vullen. De functie is veelzijdig en je moet kennis hebben van meerdere specialisatiegebieden: niet alleen medewerkers van Belastingen zullen je benaderen: ook andere afdelingen weten je veelvuldig te vinden. Je kan jezelf prima verder ontwikkelen op het gebied van Belastingen in een centraal gelegen stad. Er zijn nieuwe collega’s gestart die zorgen voor een ander perspectief wat mogelijkheden geeft voor het aanpassen van de werkprocessen.

Kortom; er is een hoop te doen, je hoeft je zeker niet te vervelen!

 

Dit zijn wij

Het team Belastingen valt onder de afdeling Publieksplein. Het team bestaat uit 20 fte. en heeft de volgende subteams:

Als coördinator Belastingen voer je de coördinerende taken uit voor deze drie teams. Een jaar geleden zijn er veel nieuwe medewerkers op sleutelposities gestart. We hebben alle processen onder de loep genomen en proberen met nieuwe ideeën alles weer helemaal op de rit te krijgen.

 

Senior Project Controller

Dit is de rol

Zoetermeer is in 60 jaar tijd gegroeid van een hecht dorp met een paar duizend inwoners naar een stad van 125.000 inwoners. Zoetermeer is nu dé groene, suburban new town in de zuidvleugel van de Randstad en tegelijkertijd nog lang niet uitontwikkeld. We staan voor een organische groei naar een stad die een nieuwe balans vindt in kwaliteit, woonaantrekkelijkheid en sociaaleconomische kracht.

Pionieren, samenwerken en flexibel oplossingsgericht werken, in een omgeving waar politiek en actualiteit centraal staan. Dat zijn de uitgangspunten waar het om draait als je werkt bij de afdeling Financiën & Control (F&C), team Advies. Gelukkig ben jij prima in staat gevraagd en ongevraagd advies te geven waardoor je als onafhankelijk adviseur een actieve, sturende rol kunt pakken in het realiseren van de projectdoelstellingen en beheersing van (financiële) aspecten. Je pakt je rol en verantwoordelijkheden vakbekwaam en vol overtuiging op en opereert daarbij initiatiefrijk en verbindend richting de lijnorganisatie. Samen met drie collega project controllers adviseer je de ambtelijk opdrachtgevers en projectmanagers en fungeer je als een stevige, inhoudelijke sparringpartner. Als senior heb je hierbij ook een rol in de collegiale ondersteuning bij complexe vraagstukken binnen het team.

Als project controller ben je gewend verder te kijken dan alleen het beheersaspect geld en adviseer je over het gehele spectrum van projectbeheersing, dus inclusief zaken als tijd, scope en risico’s. Hierbij stel je je op als onafhankelijke adviseur die rekening houdt met de politieke en financiële impact van wat er in de gemeente en in ‘jouw’ projecten omgaat. Grote en complexe projecten op het gebied van stedelijke ontwikkeling en grondexploitaties in de binnenstad worden hierbij je primaire aandachtsgebied. Je verzorgt gedegen analyses omtrent de huidige stand van je project(en) en indien nodig kom je met verbetervoorstellen om projecten efficiënter uit te voeren. Dit betekent ook dat je een analyserende, toetsende schakel bent in het opstellen van de voortgangsrapportage voor de gemeenteraad (2x per jaar).

 

Dit zijn wij

De afdeling Financiën & Control kent 3 teams: Administratie, Expertise en Advies (in totaal ongeveer 90 medewerkers). De vacature valt onder het team Advies dat uit ongeveer 25 medewerkers bestaat. Naast project controllers zijn er binnen dit team ook business controllers en BI-ontwikkelaars werkzaam. Het team richt zich op een doorontwikkeling richting strategisch adviseur en de financiële functie 2.0. De sfeer binnen F&C is goed. Alle medewerkers staan voor elkaar klaar en voelen zich gecommitteerd aan een gezamenlijke opgave . In oktober 2020 is de Zoetermeerse Werkwijze Projectmatig Werken vastgesteld. Onderdeel van de nieuwe werkwijze is de scheiding van projectbeheersing (afdeling Projectenbureau) en project control (afdeling Financiën & Control). Op dit moment werkt de gemeente aan het verder professionaliseren hiervan.

Netwerkregisseur Diversiteit en Inclusie

Dit is je rol

Je bent werkzaam voor het cluster Sterke Sociale Basis. Dit cluster bestaat, inclusief jijzelf, uit zes medewerkers. Het werk van dit cluster bestaat uit het opbouwen en beheren van diverse netwerken in de stad, zoals Zoetermeer voor Elkaar en de Community tegen Eenzaamheid. Samen met de partners uit deze netwerken streeft de gemeente naar een inclusieve, betrokken en vitale samenleving, waarin iedereen meedoet ongeacht leeftijd, achtergrond of beperking. Jouw hoofdtaak als netwerkregisseur is om het onderwerp diversiteit & inclusie verder te brengen door middel van community building. Jij bent de regisseur van dit proces.

 

Het doel

De belangrijkste opgave is om de verschillende partijen in de stad die activiteiten uitvoeren op het gebied van diversiteit & inclusie nauwer samen te laten werken. Daarvoor wil de gemeente samen met de partijen een community vormen die staat voor een duurzame aanpak tegen discriminatie en het bevorderen van inclusie. Door middel van de community krijgen deze thema’s meer zichtbaarheid en werken alle partijen en gemeente aan één verhaal. Eén van de concrete acties is om met partijen een jaarplan te maken en activiteiten af te stemmen. De rol van de gemeente zit vooral op procesbegeleiding. Het is van belang dat de partners in de stad vanuit hun intrinsieke motivatie een bijdrage leveren, verbinding zoeken en samenwerken. Op dit moment ligt de focus van de functie specifiek op diversiteit, inclusie en een duurzame aanpak van discriminatie. De inhoud van de functie is dynamisch en taken kunnen wisselen. Je vindt het leuk en bent in staat om op meerdere terreinen binnen het Sociaal Domein beleid te ontwikkelen en te implementeren.

 

Taken

 

Dit zijn wij

Het Sociaal Domein bestaat uit drie afdelingen (Beleid, Inkomen & Zekerheid en Zorg/JGH)  De functie netwerkregisseur diversiteit en inclusie valt onder het afdelingshoofd beleid en is gepositioneerd in het team SD netwerken. In dit team werken tussen de 15-20 collega’s. Het team houdt zich bezig met de zorg- en welzijnstaken die de gemeente uitvoert op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.  Het team ontwikkelt beleid, stuurt (maatschappelijke) processen, werkt aan netwerkvorming samen met de stad en is co-creator en opdrachtgever van zorg- welzijnsinstellingen. Je werkt intensief samen met collega-beleidsadviseurs en netwerkregisseurs.

Coördinator Omgevingsplanjurist

‘Hoe zie jij dat?’ Die vraag wordt bij ons vaak gesteld. Hou jij ervan om elke dag met creatieve oplossingen te komen voor allerlei vraagstukken? Schakel je makkelijk van strategisch naar tactisch en operationeel niveau? En heb je de skills om bestaande patronen te doorbreken als dat nodig is? Word dan Coördinator Omgevingsplanjurist (senior) bij Gemeente Westland.

Hoe een werkdag er ongeveer uitziet

’s Ochtends werk je eerst je mailbox bij, denk en werk je mee aan het Westlandse model om de bestemmingsplannen te transformeren naar Omgevingsplannen en coach je collega’s planjuristen met hun vragen over casuïstiek en de Omgevingswet. Tussendoor stem je de voortgang over de interne trainingen Omgevingswet af met de externe opleider en heb je overleg over een groot woningbouwproject. Bij dit overleg zijn zowel interne als externe partijen betrokken.

Na de lunch werk je het grootste deel van de middag aan de ruimtelijke procedures van de meer complexe ruimtelijke plannen en ben je voorzitter van het overleg met de Omgevingsplanjuristen. Daarna klankbord je nog even met de tweede senior/coördinator over de verdeling van de werkvoorraad en met de Strategisch regisseur Ruimte over het Portefeuilleoverleg met de wethouder Ruimte. Met nog een onverwacht telefoongesprek tussendoor vliegt de tijd.

Tevreden sluit je je laptop af. Morgen weer een nieuwe dag vol uitdagingen!

Jouw team

Adviseur Bestuurlijke Tafel Wonen regio Haaglanden

Heb jij goede communicatieve en sociale vaardigheden, analyserend vermogen en ben je goed in coördineren en organiseren, dan is dit de functie voor jou!
Na de opheffing van het stadsgewest Haaglanden hebben de negen samenwerkende gemeenten in de regio besloten voor het beleidsterrein Wonen een Bestuurlijke Tafel Wonen Haaglanden op te richten. Voor deze Bestuurlijke tafel Wonen zijn we op zoek naar een Adviseur Wonen die zich graag voor de regio in wil zetten.

 

Dit is de rol

Als adviseur wonen is de belangrijkste taak voor de ondersteuning van de Bestuurlijke Tafel het vormgeven en onderhouden van de samenwerking tussen de 9 aangesloten gemeenten binnen de woningmarktregio Haaglanden en de afstemming met onze partners in de regio zoals de woningbouwcorporaties (SVH), provincie en andere partners. Je kerntaak is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het ambtelijk overleg Wonen tussen de 9 gemeenten op de regionale volkshuisvestingdossiers en de landelijke beleidsdossiers die met regionaal samenwerken te maken hebben. Je bent verantwoordelijk voor het technisch inhoudelijk ondersteunen van de gemeenten in volkshuisvestelijke dossiers, onder andere over woonruimtebemiddeling (huisvestingsverordening). Tevens ga je je bezighouden met het trekken van complexe regionale dossiers, bijvoorbeeld het coördineren van gezamenlijk onderzoek, de halfjaarlijkse monitor- en aanbodrapportages, de jaarlijkse analyse van de woningbouwprogrammering voor de provincie, evaluatie van de huisvestingsverordening. Je bent voorzitter van het maandelijks ambtelijk overleg van de negen aangesloten gemeenten en ook verantwoordelijk voor het organiseren en adviseren van het overleg met de regionale corporaties.